Αίτηση για οικογενειακό τάφο

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Νομική Υπηρεσία
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

  • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία

TOP