Δήλωση Γέννησης

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Πιστοποιητικό γιατρού / μαίας / μαιευτήρα
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ληξιαρχείου

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Ληξιαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Ληξιαρχείο
 

Διευκρινιστικά στοιχεία

 • Η Ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο. Επομένως ο Δήμος την χορηγεί μόνο για άτομα που γεννήθηκαν στο Δήμο Κυπαρισσίας. Εάν η γέννηση έγινε σε μαιευτήριο που ανήκει σε άλλο Δήμο, αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του οικείου δήμου.
 • Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό, αλλιώς επιβάλλεται το ποσό των 4,50€ αν γίνει μέσα σε 3 μήνες + 10 μέρες από τον τοκετό και "πρόστιμο" 13,5€ αν γίνει αργότερα.
 • Περιλαμβάνει και υιοθεσίες.

TOP