Δήλωση Βάπτισης

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα και των 2 συζύγων
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Χαρτί από ιερέα για τη βάπτιση
  • Έκθεση, αν η υπηρεσία ξεκινά από τον άλλο Δήμο
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ληξιαρχείου

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Ληξιαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Ληξιαρχείο
 

Διευκρινιστικά στοιχεία

 • Η δήλωση της βάφτισης πρέπει να γίνει σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα τέλεσης της βάφτισης.
 • Αν η δήλωση γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την παρέλευση των 90 ημερών, επικολλάται στην αίτηση παράβολο χαρτοσήμου των 4,50€. Μετά τη χρονική αυτή προθεσμία (90 ημερών + 3 μηνών) υπάρχει "προστιμο" 13,5€.

TOP