Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα στο Δήμο

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο)
  1. Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης
  3. Φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους, αν υπάρχει(π.χ. εάν η αίτηση γίνεται το 2005, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις των ετών 2003-2005) ή αντίγραφα λαγαριασμών (Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.), από τις οποίες να προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Κυπαρισσίας τα δύο τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα.
  4. Εφόσον προσέρχεται ένα μόνο μέλος της οικογένειας, εξουσιοδότηση για τα υπόλοιπα μέλη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία.Η βεβαίωση απαιτείται για κάθε ενήλικο μέλος χωριστά. 
 • Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986 που αναφέρει τη φράση "από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο"

Ενημέρωση οικογενειακής μερίδας σε περίπτωση διάζευξης ή χηρείας:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου που αναφέρει την απόφαση του δικαστηρίου για λύση του γάμου,εάν πρόκειται για διαζευγμένο σύζυγο,ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εάν πρόκειται για εν χηρεία σύζυγο
 • Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να γραφτούν στα Δημοτολόγια του γονέα που έχει την επιμέλεια, εάν πρόκειται για διαζευγμένο σύζυγο και επικυρωμένο το ιδιωτικό συμφωνητικό.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP