Μεταδημότευση ενός μόνο ατόμου λόγω γάμου

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Δήλωσης
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Η διαδικασία αυτή ακολουθείται όταν ο/η σύζυγος είναι ήδη εγγεγραμμένος/η στο Δήμο μας και θα πρέπει να εγγραφεί και το άλλο μέλος.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP