Μεταδημότευση ενός μόνο ατόμου

Δικαιολογητικά
 • Ειδική Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τo τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Κυπαρισσίας  (αποκλειστικά), για τη χορήγηση της οποίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει:
  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης.
  3. Φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους, αν υπάρχει (π.χ. εάν η αίτηση γίνεται το 2005, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις των ετών 2003-2005) ή αντίγραφα λογαριασμών (Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Ε.ΥΔ.Α.Π.), από τις οποίες να προκύπτει ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος Κυπαρισσίας τα δύο τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα.
 • Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία) και εξουσιοδότηση για τα μέλη που δεν προσέρχονται.
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (2ετίας από το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Κυπαρισσίας)
 • Υπεύθυνη δήλωση οτι είναι άγαμος, διαζευγμένος, χήρος.

 

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Δήλωσης
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 
 • Σε περίπτωση διάζευξης, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστούν και τα εξής:
  1. Διαζευκτήριο
  2. Απόφαση του Πρωτοδικείου και ιδιωτικό συμφωνητικό για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP