Μεταδημότευση οικογένειας, που τα μέλη της είναι δημότες στον ίδιο Δήμο

Δικαιολογητικά
 • Ειδική Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τo τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Κυπαρισσίας (αποκλειστικά), για τη χορήγηση της οποίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει:
  1. Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης.
  3. Φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους, αν υπάρχει (π.χ. εάν η αίτηση γίνεται το 2005, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις των ετών 2003-2005) ή αντίγραφα λογαριασμών (Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Ε.ΥΔ.Α.Π.), από τις οποίες να προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Κυπαρισσίας τα δύο τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα.
  4. Εφόσον προσέρχεται ένα μόνο μέλος της οικογένειας, εξουσιοδότηση για τα υπόλοιπα μέλη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία.
 • Η βεβαίωση απαιτείται για κάθε ενήλικο μέλος χωριστά.
 • Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία) και εξουσιοδότηση για τα μέλη που δεν προσέρχονται.
 • Ταυτότητες
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Δήλωσης
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 
 • Σε περίπτωση διάζευξης, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστούν και τα εξής:
   1. Διαζευκτήριο
   2. Απόφαση του Πρωτοδικείου και ιδιωτικό συμφωνητικό για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων.
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
   1. Εξουσιοδότηση
   2. Διαβατήριο
   3. Βιβλιάριο ασθενείας
   4. Δίπλωμα οδήγησης
   5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP