Διάθεση παραβόλων για αλλοδαπούς τύπου Β'

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Διαβατήριο
  • ή ΑΦΜ
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
  • Πληρωμή παραβόλου 150€ για 1 έτος ή 300€ για 2 έτη
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ταμείο
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Το διπλότυπο είσπραξης ταυτίζεται με εκείνο που χορηγεί η Εφορία

TOP