Καταβολή οφειλών στο Δήμο

Δικαιολογητικά
  • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδιακασίας
    • Εντολή Πληρωμής (Βεβαιωτικό) από το Τμήμα Εσόδων
    • ή Βεβαιωτικός Κατάλογος Πληρωμών, που διακινείται εσωτερικά στο Δήμο
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ταμείο
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
  • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

  • Χειρόγραφο διπλότυπο είσπραξης 

TOP