Προσφυγές για πρόστιμα και χρεώσεις

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
  • Όταν η προσφυγή υπογράφεται από το δημότη απαιτείται:
   1. Παράβολο 4,50 Ευρώ από Δ.Ο.Υ.
   2. Μεγαρόσημο
  • Όταν η προσφυγή υπογράφεται από τον δικηγόρο απαιτείται:
   1. Παράβολο 4,50 Ευρώ
   2. Μεγαρόσημο 1 Ευρώ
   3. Πρόνοιας 2,30 Ευρώ
   4. Νομικών 4,60 Ευρώ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όταν το τέλος είναι πάνω από 586 Ευρώ, η προσφυγή υπογράφεται από δικηγόρο.
 • Η προθεσμία είναι 20 ημέρες.

TOP