Ταμειακή Ενημερότητα

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
    (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση) 
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
  • Δημαρχείο
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP