Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ (Επιχειρήσεις)

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Συμβόλαιο του σπιτιού ή του οικοπέδου
  • Τελευταίος λογαριασμός Δ.Ε.Η. (απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για σπίτι που έχει ρεύμα)
  • Υπεύθυνη δήλωση ακινήτου
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP