Τέλος Διαφήμισης

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Σκαρίφημα διαφημιστικού αντικειμένου
  • Ειδοποιητήριο πληρωμής
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Διαφημιστικό Πλαίσιο: Τετραγωνικά Μέτρα(τμ)Χ 51,80Ε σε ετήσια βάση
 • Αφίσα: 1,20Ε Χ τετραγωνικά μέτρα της αφίσας εβδομαδιαίως
  Ειδικά για την διαφήμιση μέσω αφισών επιβάλλεται και τέλος καθαριότητας, που ισοδυναμεί με 2.60Ε Χ τετραγωνικά μέτρα της αφίσας εβδομαδιαίως.
 • Τέλος κατάληψης από διαφημίσεις και διαφημιστικές εκδηλώσεις Α' Ζώνη(Κέντρο): τετραγωνικά μέτρα Χ 1335,29Ε

TOP