Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Δικαιολογητικά
 • Πρέπει να έχει δηλωθεί το ακίνητο όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν δεν έχει γίνει δήλωση ή έχουν δηλωθεί ελλιπή στοιχεία πρέπει να δηλωθεί. (βλέπε ΔΗΛΩΣΗ Τ.Α.Π.)
 • Πρέπει να έχει εξοφληθεί το Τ.Α.Π. μέχρι και το τρέχον έτος. Αν δεν έχει γίνει δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του Τ.Α.Π.
 • Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π. (παρέχεται από τον Δήμο μας)
 • Τελευταίος λογαριασμός Δ.Ε.Η. εξοφλημένος. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο σε περίπτωση που πρόκειται για ακίνητο που έχει ρεύμα). Αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος πρέπει να προσκομισθεί από την Δ.Ε.Η. βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται για ποια επιφάνεια πληρωνόταν ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ και μέχρι πότε (ημ/νια διακοπής).
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Βεβαίωση
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
  • κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
  • κενό,  επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ.
   ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
 • Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος.
 • Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
  Ομοίως, βάση των Νόμων 25/75, 29/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.

TOP