Βεβαίωση τετραγωνικών για σύνδεση κοινόχρηστων χώρων με ΔΕΗ(Επιχειρήσεις)

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ και στοιχεία ιδιοκτήτη
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αριθμό μετρητή και διευκρίνιση αν είναι καινούριος
  • Βεβαίωση από πολιτκό μηχανικό ή αρχιτέκτονα με την υπογραφή του, τη σφραγίδα του και την ημερομηνία, που θα αναφέρει αναλυτικά και σε σύνολο το εμβαδό των κοινόχρηστων χώρων του κτηρίου, δηλ.:
   1. Πυλωτή σε τ.μ.(όσο είναι και η πλάκα του Α΄ορόφου)
   2. Είσοδος κτηρίου σε τ.μ.
   3. Υπόγειο: εμβαδό σε τ.μ. με αναλυτική περιγραφή (αποθήκες σε τ.μ., parking σε τ.μ., μηχανοστάσιο,λεβητοστάσιο,διάδρομος,κλιμακοστάσιο υπογείου σε τ.μ.και σύνολο υπογείου σε τ.μ.)
   4. Κλιμακοστάσια ανά όροφο με τους διαδρόμους ανά τ.μ.
   5. Δώμα (κατάληξη ασανσέρ)
   6. Σύνολο κοινόχρηστων χώρων σε τ.μ.
    Σε περίπτωση πολυκατοικίας που κάποιο διαμέρισμα ηλεκτροδοτεί την αποθήκη θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP