Βεβαίωση τετραγωνικών για σύνδεση κοινοχρήστων χώρων με Δ.Ε.Η.

Δικαιολογητικά
 • Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου, κτίσματος ή οικοπέδου.
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αριθμό νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (αν γίνει τροποποίηση υπάρχοντος λογαριασμού, προσκομίζεται και ο λογαριασμός που τροποποιείται). Τους αριθμούς παροχής ρεύματος (τους παίρνετε από την Δ.Ε.Η. κατόπιν αιτήσεως) (ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ζητάτε από την Δ.Ε.Η. περισσότερες από μια παροχές όταν κάνετε αίτηση σας δίνει αριθμό συστάδας . Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε να σας βάλει τα ρολόγια , να έρθει ο ηλεκτρολόγος σας να σας πει ποιόν αριθμό παροχής σε ποιο διαμέρισμα και μετά να ζητήσετε την βεβαίωση τετραγωνικών από τον Δήμο μας)
 • Βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα με την υπογραφή του, τη σφραγίδα του και την ημερομηνία, που θα αναφέρει αναλυτικά και σε σύνολο το εμβαδό των κοινοχρήστων χώρων του κτηρίου, δηλ.:
  • Είσοδος κτηρίου, επιφάνεια σε τ.μ.
  • Ανελκυστήρας (επιφάνεια μόνο για έναν όροφο)
  • Κλιμακοστάσια ανά όροφο με τους διαδρόμους, επιφάνεια σε τ.μ.
  • Πυλωτή, επιφάνεια σε τ.μ. (όσο είναι και η πλάκα του Α΄ ορόφου)
  • Υπόγειο: εμβαδόν σε τ.μ. με αναλυτική περιγραφή (μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, διάδρομοι, κλιμακοστάσιο υπογείου σε τ.μ. και σύνολο υπογείου σε τ.μ.)
  • Αποθήκες και θέσεις στάθμευσης  σε τ.μ. (Μόνο αν ηλεκτροδοτούνται από τα κοινόχρηστα)
  • Σύνολο κοινοχρήστων χώρων σε τ.μ.
   Όταν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να κατατεθεί πίνακας κατανομής χιλιοστών & αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

* Οι αποθήκες και χώροι στάθμευσης, σε κάθε περίπτωση χρεώνονται με Τ.Α.Π. από την παροχή της κύριας κατοικίας (διαμερίσματος).

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Βεβαίωσης
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
  1. κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
  2. κενό,  επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ.
   ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
 • Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος.

TOP