Διόρθωση μητρωνύμου

Στο ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό Γέννησης της μητέρας
 • Διορθωμένη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του ίδιου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Μητρώο Αρρένων, εάν πρόκειται για άνδρα 
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Στα ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση) 
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό του πατέρα από τα Μητρώα Αρρένων
 • Διορθωμένη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του ίδιου

 

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Αστικής - Δημοτικής Κατάστασης - Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δήμος 
Σημεία Παραλαβής
 • Δήμος 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP