Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ανηλίκων (κάτω των 12 ετών)

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση) 
 • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα ή Εξουσιοδότηση
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία
   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Απαιτείται παρουσία του τέκνου είναι όμως δυνατό να χορηγηθεί από το Δήμο ειδικό πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου και η ταυτοπροσωπία να γίνει κατόπιν στο Αστυνομικό Τμήμα (με παρουσία του τέκνου και φωτογραφία).
 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
  5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP