Άδεια για θέση parking για ΑΜΕΑ

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου
 • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 • Ειδική καρτέλλα αναπήρου
 • Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση από την Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% κινητική αναπηρία.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
 • To ειδικό καρτελλάκι του αναπήρου δίδεται στο Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων, Λεωφ.Χασιάς, 9η στάση, Αγ.Ανάργυροι. Τηλέφωνο 210 2314104

TOP