Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Βεβαίωση Τροχαίας
  • Βεβαίωση ΟΑΣΑ (μόνο σε περίπτωση που από το συγκεκριμένο σημείο περνάει γραμμή λεωφορείου)
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας
  • Δημαρχείο
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

TOP