Συντέλεση Πράξεων Αναλογισμού Αποζημιώσεων

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αντίγραφο πράξης αναλογισμού
 • Αντίγραφο κυρωτικής απόφασης
 • Αντίγραφο τοπογραφικού πράξης
 • Δικαστική απόφαση προσδιορισμού τιμής μονάδας για την αποζημίωση
 • Δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Aκριβές αντιγράφου
 • Δημαρχείο 
 • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Σε περίπτωση προσκύρωσης, αντί των δικαστικών αποφάσεων απαιτείται φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας που χορηγείται από την Εφορία.

TOP