Βεβαίωση Αρίθμησης Aκινήτων

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) στην οποία πρέπει να αναφέρεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το οικοδομικό τετράγωνο 
  • Οικοδομική άδεια.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Βεβαίωση
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

TOP