Βεβαίωση προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. που αφορά στην κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με την αποχέτευση

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

 

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Βεβαίωση
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

TOP