Βεβαίωση μη διατηρητέου

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας
  • Δύο (2) φωτογραφίες του κτίσματος (πρόσοψη και πλάγια)
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Βεβαίωση
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

TOP