Προσφυγές για πρόστιμα και χρεώσεις

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
  • Όταν η προσφυγή υπογράφεται από το δημότη απαιτείται:
   1. Παράβολο 4,50 Ευρώ από Δ.Ο.Υ.
   2. Μεγαρόσημο
  • Όταν η προσφυγή υπογράφεται από τον δικηγόρο απαιτείται:
   1. Παράβολο 4,50 Ευρώ
   2. Μεγαρόσημο 1 Ευρώ
   3. Πρόνοιας 2,30 Ευρώ
   4. Νομικών 4,60 Ευρώ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Όταν το τέλος είναι πάνω από 586 Ευρώ, η προσφυγή υπογράφεται από δικηγόρο.
 • Η προθεσμία είναι 20 ημέρες.

Καταβολή οφειλών στο Δήμο

Δικαιολογητικά
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδιακασίας
  • Εντολή Πληρωμής (Βεβαιωτικό) από το Τμήμα Εσόδων
  • ή Βεβαιωτικός Κατάλογος Πληρωμών, που διακινείται εσωτερικά στο Δήμο
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ταμείο
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Χειρόγραφο διπλότυπο είσπραξης 

Βεβαίωση τετραγωνικών για σύνδεση κοινόχρηστων χώρων με ΔΕΗ(Επιχειρήσεις)

Δικαιολογητικά
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ και στοιχεία ιδιοκτήτη
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αριθμό μετρητή και διευκρίνιση αν είναι καινούριος
  • Βεβαίωση από πολιτκό μηχανικό ή αρχιτέκτονα με την υπογραφή του, τη σφραγίδα του και την ημερομηνία, που θα αναφέρει αναλυτικά και σε σύνολο το εμβαδό των κοινόχρηστων χώρων του κτηρίου, δηλ.:
   1. Πυλωτή σε τ.μ.(όσο είναι και η πλάκα του Α΄ορόφου)
   2. Είσοδος κτηρίου σε τ.μ.
   3. Υπόγειο: εμβαδό σε τ.μ. με αναλυτική περιγραφή (αποθήκες σε τ.μ., parking σε τ.μ., μηχανοστάσιο,λεβητοστάσιο,διάδρομος,κλιμακοστάσιο υπογείου σε τ.μ.και σύνολο υπογείου σε τ.μ.)
   4. Κλιμακοστάσια ανά όροφο με τους διαδρόμους ανά τ.μ.
   5. Δώμα (κατάληξη ασανσέρ)
   6. Σύνολο κοινόχρηστων χώρων σε τ.μ.
    Σε περίπτωση πολυκατοικίας που κάποιο διαμέρισμα ηλεκτροδοτεί την αποθήκη θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Διάθεση παραβόλων για αλλοδαπούς τύπου Β'

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Διαβατήριο
  • ή ΑΦΜ
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
  • Πληρωμή παραβόλου 150€ για 1 έτος ή 300€ για 2 έτη
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ταμείο
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Το διπλότυπο είσπραξης ταυτίζεται με εκείνο που χορηγεί η Εφορία

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία  
  • ΑΦΜ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός χρήσης του κοινόχρηστου χώρου
 • Αφορά την χρήση κοινόχρηστων χώρων με εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κλπ.
  Επίσης, αφορά την χρήση χώρων από μικροπωλητές ανθοπώλες, παλαιοπώλες, πωλητές ενδυμάτων, λαχανικών, φρούτων κλπ.
 • Στην περίπτωση των τραπεζοκαθισμάτων και των περιπτέρων ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.
 • Το Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων αποτελεί το 2% των ακαθάριστων εσόδων και καθορίζεται από τον τύπο:
  • Τετραγωνικά μέτρα Χ συντελεστής, ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής με Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου(Π.Δ.Σ.)
  • Κυβικά μέτρα Χ συντελεστής , ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής με Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου(Π.Δ.Σ.), μόνο για πρατήρια βενζίνης

TOP